<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

Gebruiksvoorwaarden

september 8, 2018

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van SecuReceipt BV, handelend onder de naam SRXP, gevestigd te 1098 XH Amsterdam op Science Park 402 en telefonisch bereikbaar op 020 2611 711 of via e-mail op support@srxp.com.

1. Definities

 • 1.1 Abonnementen: De door SRXP op de Website aangeboden verschillende vormen van gebruiksrechten, die variëren in prijs, aantal Gebruikers en wijze van facturering en betaling.
 • 1.2 Data: Alle door de Licentienemer aan de Dienst verschafte data en informatie.
 • 1.3 Dienst: De door SRXP ontwikkelde applicatie en ondersteunende hardware om onkosten te kunnen declareren en verwerken.
 • 1.4 Documentatie: Alle digitale en/of schriftelijke informatie, hulpmiddelen en andere documentatie die SRXP bij de Dienst ter beschikking stelt aan de Licentienemer.
 • 1.5 Gebruiker: Een persoon die door SRXP en de Licentienemer geautoriseerd is met een persoonlijke inlogcode in te loggen in en gebruik te maken van de Dienst.
 • 1.6 Inhoud: Alle inhoud van de Website en applicaties die eigendom zijn van SRXP of door SRXP worden beheerd.
 • 1.7 Licentienemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Licentieovereenkomst aangaat met SRXP.
 • 1.8 Licentieovereenkomst: De overeenkomst waarbij de Licentienemer een (niet-exclusief) gebruiksrecht verkrijgt op het gebruik van de Dienst, waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 • 1.9 SRXP: De besloten vennootschap SecuReceipt BV, handelend onder de naam SRXP.
 • 1.10 Website: De website(s) beheerd door SRXP waarop de Dienst toegankelijk is.

2. Totstandkoming Licentieovereenkomst

 • 2.1 De Licentieovereenkomst komt tot stand zodra de Licentienemer zich heeft aangemeld en geregistreerd op de Website. Registratie is mogelijk nadat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden door de Licentienemer op de Website zijn geaccepteerd.
 • 2.2 De Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
 • 2.3 Op de Dienst van SRXP zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Licentienemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3. Licentie

 • 3.1 De Licentienemer verkrijgt op grond van de Licentieovereenkomst ten behoeve van zichzelf en/of (een deel van) zijn werknemers het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Dienst, met inbegrip van de Documentatie, te gebruiken met inachtneming van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden van de Licentieovereenkomst.
 • 3.2 De Licentienemer ontvangt na registratie de persoonlijke inlogcode van de eerste Gebruiker, waarmee de Dienst wordt gebruikt. Deze eerste Gebruiker is een ‘Beheerder’, waardoor deze Gebruiker onder meer extra Gebruikers toe kan voegen.
 • 3.3 De Licentie geeft de mogelijkheid een gelimiteerd aantal Gebruikers aan te maken, afhankelijk van het door de Licentienemer gekozen Abonnement.

4. Gebruik

 • 4.1 De Licentienemer verkrijgt op grond van deze Licentieovereenkomst een strikt persoonlijk gebruiksrecht voor de Dienst van SRXP. Het is de Licentienemer uitdrukkelijk niet toegestaan om dit gebruiksrecht in brede zin (waaronder het recht op toegang tot de Dienst en het daarbij behorende account, een eventuele gebruikersnaam of wachtwoord) te verhuren, te leasen, te verkopen, over te dragen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP.
 • 4.2 De Licentienemer is verantwoordelijk voor ieder gebruik, direct of indirect, door of namens hem, van ieder (hoofd- en sub)gebruikersaccount, inclusief het gebruik van de bijbehorende inlogcodes. De Licentienemer dient ieder ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en dient iedere ongeautoriseerde toegang tot zijn account direct bij SRXP te melden en zo nodig passende maatregelen te treffen, en eventuele aanwijzingen van SRXP hiertoe strikt opvolgen.
 • 4.3 De Licentienemer is gehouden om instructies en Documentatie van SRXP omtrent het gebruik van de Dienst onverwijld en volledig op te volgen. Indien de Licentienemer de Dienst in strijd met of in afwijking van het voorgaande gebruikt, komen de gevolgen daarvan volledig voor diens rekening en risico.

5. Restricties

 • 5.0 De Licentienemer is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de Licentie plaatsvinden. De Licentienemer zal niet, en zal niet trachten, om (direct of indirect):
 • a) Data van andere Licentienemers te bekijken en/of te kopiëren zonder hun schriftelijke toestemming;
 • b) een andere Licentienemer te hinderen of te verstoren bij het gebruik van de Dienst;
 • c) de integriteit of prestaties van de Dienst of de Data te hinderen of te verstoren;
 • d) enig onderdeel van de Dienst af te breken, te demonteren of te ontbinden of proberen de broncode, onderliggende ideeën of algoritmes van de Dienst te ontdekken;
 • e) derden toegang te verschaffen tot de Dienst;
 • f) de Licentie aan derden te verhuren, te leasen, te distribueren, te verkopen, door te verkopen, toe te wijzen of over te dragen;
 • g) de Dienst te gebruiken ten behoeve van derden, om bijvoorbeeld te delen of een service bureau te drijven;

  h) enig onderdeel van de Dienst of de Documentatie te kopiëren, aan te passen, te vertalen of op basis daarvan afgeleide werken te maken;

 • i) Data te (doen) plaatsen en/of te gebruiken in brede zin die inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden of overigens in strijd is met de wet, openbare orde en/of goede zeden;

 • j) Data te (doen) plaatsen die lasterlijk, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend is, van welke aard ook;

 • k) Data te (doen) plaatsen die virussen of programmering bevat, bedoeld om de Dienst en/of Data te beschadigen, te onderscheppen, en/of te bewerken;

 • l) ‘frames’ of ‘mirrors’ te creëren;

 • m) logo’s, handelsmerken, links, kennisgevingen van rechten of andere mededelingen of markeringen in de Dienst en/of Inhoud te verwijderen, te bedekken, te wijzigen of te verduisteren;

 • n) resultaten van evaluaties en dergelijke in de Dienst en/of de Inhoud te publiceren of aan derden te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP;

 • o) gebruik te maken van de Dienst op een manier die het doel en/of de strekking van de Licentieovereenkomst te buiten gaat;

 • p) de integriteit van de technische beveiliging aan een test te onderwerpen of een penetratie test, ‘load’ test, ‘denial-of-service’ simulatie of kwetsbaarheidsscan op de Dienst uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP;

 • q) gebruik te maken van software ontworpen om automatisch de acties van een menselijke Gebruiker na te bootsen (vaak aangeduid als ‘robots’) in combinatie met de Dienst;

 • r) gebruik te maken van de Dienst voor ‘spammen’, kettingbrieven, ongewenste e-mail, distributielijsten en/of om contact op te nemen met enig persoon die geen specifieke toestemming daarvoor heeft gegeven.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 • 6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot de auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de aan de Licentienemer ter beschikking gestelde Dienst, Inhoud en Documentatie, waaronder programmatuur (inclusief broncode), updates en upgrades, alle onderliggende en/of bijbehorende hardware, websites en de interface daarvan, (mobiele) applicaties, hulpmiddelen, en andere onderdelen die daarvan deel uitmaken, berusten uitsluitend bij SRXP, dan wel haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Het gebruik van de Dienst, in ruime zin, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP.
 • 6.2 SRXP staat er voor in dat het aan de Licentienemer toegestane gebruik van de Dienst en Documentatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, en dat SRXP bevoegd is de bedoelde gebruiksrechten aan de Licentienemer te verlenen.
 • 6.3 Als SRXP (beweerde) inbreuk zou maken op rechten van derden, dan is SRXP gerechtigd om, uitsluitend naar haar keuze, onderdelen daarvan te vervangen of zodanig te wijzigen dat de genoemde inbreuk wordt opgeheven, waarbij aan de functionele eigenschappen van de Dienst zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Indien een dergelijke vervanging of wijziging zoals hiervoor bedoeld niet mogelijk blijkt zonder afbreuk te doen aan de functionele eigenschappen van de Dienst, dan staat het de Licentienemer vrij om de Licentieovereenkomst te ontbinden. SRXP is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende of daarmee gemoeide schade.
 • 6.4 De Licentienemer krijgt voor de duur van deze Licentieovereenkomst een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare (behoudens het gebruik door de (sub)gebruikers) en niet-overdraagbare gebruikslicentie op de Dienst. De licentie c.q. gebruikslicentie is alleen geldig en van toepassing indien en zover de Licentienemer aan zijn betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 7 heeft voldaan.
 • 6.5 Naast het in artikel 4 en artikel 5 genoemde over het gebruiksrecht en de wijze waarop de Licentienemer geacht wordt daarmee om te gaan, is het de Licentienemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de tot de Dienst behorende programmatuur (inclusief broncode), website(s) en de interface daarvan, applicaties en (gebruikers-)Documentatie, alles in de ruimste zin, openbaar te (doen) maken, te bewerken en/of te verveelvoudigen.
 • 6.6 Het is de Licentienemer niet toegestaan om aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende rechten van intellectuele en industriële eigendom in of van de Dienst te verwijderen en/of te wijzigen.

7. Licentievergoeding

 • 7.1 De licentievergoeding is gebaseerd op het aantal Gebruikers dat als zodanig geregistreerd staat en dat is gebaseerd op het door Licentienemer gekozen Abonnement. De administratie van SRXP, welke gebaseerd is op voornoemde registraties, is bepalend voor de vaststelling van het aantal Gebruikers.
 • 7.2 De Licentievergoeding is exclusief alle belastingen, heffingen of accijnzen opgelegd door belastinginstanties. SRXP is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de te betalen Licentievergoeding jaarlijks te wijzigen.
 • 7.3 Facturatie van de tarieven en betaling geschiedt per e-mail en vooraf per periode, afhankelijk van het afgesloten Abonnement. De Licentienemer is gehouden de door haar verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen op overeengekomen wijze. De Licentienemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting.
 • 7.4 SRXP is gerechtigd om bij niet, niet volledige of niet-tijdige betaling het beschikbaar stellen van de Dienst op te schorten. Bij een overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen zal SRXP de Licentienemer de toegang tot de Dienst beëindigen. De Licentienemer heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding noch enige andere aanspraak.
 • 7.5 De Licentienemer verschaft SRXP volledige en correcte facturerings- en contactinformatie. Deze informatie omvat de wettelijke naam en het adres van de Licentienemer, de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een contactpersoon die bevoegd is tot het doen van betalingen en in geval van automatische incasso, de bankgegevens van de Licentienemer. In geval van eventuele wijzigingen zal de Licentienemer deze informatie binnen 30 dagen bijwerken. Als de door Licentienemer verstrekte informatie onjuist blijkt, is SRXP gerechtigd de toegang van de Licentienemer tot de Dienst te beëindigen en de Licentieovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen.
 • 7.6 Tussentijdse beëindiging door de Licentienemer van de Licentieovereen- komst laat de betalingsverplichting voor de duur van het beëindigde Abonnement onverlet.
 • 7.7 SRXP is niet verplicht de gegevens van de Licentienemer te bewaren en kan deze gegevens permanent verwijderen als de Licentienemer een betalingsachterstand heeft opgelopen van 90 dagen of meer.

8. Garantie

 • 8.1 SRXP garandeert dat de Dienst redelijkerwijs zal functioneren in overeenstemming met de Documentatie gedurende de duur van de Licentieovereenkomst. Indien dit niet het geval is, kan SRXP een compensatie aan de Licentienemer aanbieden, naar keuze van SRXP, die bestaat uit:
  • a) correctie van de Dienst, zodat deze redelijkerwijs zal functioneren in overeenstemming met de Documentatie, of
  • b) teruggave aan de Licentienemer van de reeds betaalde vergoeding voor de 30 dagen toegang tot de Dienst voorafgaande aan de schriftelijke kennisgeving van de Licentienemer aan SRXP, waarin in detail de schending en het verzoek tot annulering van het Abonnement van de Licentienemer en de Licentieovereenkomst zijn opgenomen.
 • 8.2 De Licentienemer kan (dreigende) verstoringen aan de Dienst per e-mail melden aan SRXP via support@srxp.com. SRXP streeft ernaar elke melding zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur te behandelen en is gehouden zich in te spannen om de verstoring te verhelpen. SRXP spant zich er voor in om geconstateerde, serieuze gebreken in de Dienst die een normaal gebruik daarvan in de weg staan binnen een redelijke termijn te herstellen. SRXP verstrekt de Licentie op de Dienst ‘as is’ en staat er niet voor in dat de Dienst foutloos zijn en/of zonder onderbrekingen functioneren en/of dat de Dienst geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de Licentienemer.
 • 8.3 SRXP zal voor de beveiliging van de Dienst en de Data voldoen aan een niveau dat, onder meer gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de voor het treffen van de beveiliging te maken kosten en investeringen, redelijk is. De gehanteerde technische beveiligingsspecificaties worden vermeld op de Website van SRXP.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 De aansprakelijkheid van SRXP wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst dan wel anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade, tot maximaal het bedrag van de daadwerkelijk door de Licentienemer betaalde prijs over de laatste 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de tekortkoming of het schadeveroorzakende feit. In geval van ontbinding van de Licentieovereenkomst, voor zover dat mogelijk is, heeft SRXP met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar ongedaanmakingverplichtingen voldaan.
 • 9.2 In géén geval zal de totale aansprakelijkheid van SRXP voor directe schade, uit welke hoofde ook, meer bedragen dan € 25.000.
 • 9.3 De aansprakelijkheid van SRXP voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal in geen geval meer dan € 100.000.
 • 9.4 De aansprakelijkheid van SRXP voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitdrukkelijk uitgesloten. Ook uitgesloten is de aansprakelijkheid van SRXP wegens verminking, verlies of vernietiging van Data of documenten.
 • 9.5 De hiervoor genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van SRXP komen te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van SRXP.
 • 9.6 De Licentienemer is gehouden om in geval van (dreigende) schade alle schadebeperkende maatregelen te nemen die redelijkerwijs in het vermogen van de Licentienemer liggen en SRXP onverwijld te informeren omtrent de (dreigende) schade.
 • 9.7 SRXP heeft de inspanningsverplichting om er zorg voor te dragen dat de Dienst en/of de Back-up zoals bedoeld in artikel 10 foutloos is of zonder onderbrekingen zal functioneren. SRXP is nimmer gehouden tot of verantwoordelijk voor enige conversie van back-ups. SRXP is ook niet gehouden tot het herstel van verminkte of verloren gegane Data.
 • 9.8 Indien een fout of onderbreking door de Licentienemer wordt geconstateerd is SRXP gehouden zich in te spannen om de geconstateerde fout of storing op korte termijn te herstellen. Het recht op schadevergoeding kan alleen ontstaan als de Licentienemer de schade direct na het ontstaan daarvan per e-mail aan SRXP meldt. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het (enkele) verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 9.9 SRXP is niet gehouden tot de nakoming van enige (garantie)verplichting uit de Licentieovereenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overmacht van toeleveranciers, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van toeleveranciers, overheidsingrijpen, elektriciteitsonderbrekingen, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkstaking van personeel, oorlog of revolutie.
 • 9.10 SRXP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hardware- en software-omgeving waarin de Licentienemer de Dienst wil gebruiken of gebruikt.

10. Duur en beëindiging

 • 10.1 De Licentieovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor onbepaalde tijd, voor welke periode de Licentienemer geen Licentievergoeding verschuldigd is. Op enig moment tijdens die periode kan de Licentienemer één van de beschikbare Abonnementen kiezen, voor de gewenste duur van de overeenkomst.

 • 10.2 De Licentienemer kan de Licentieovereenkomst via de Dienst opzeggen op ieder moment vóór de automatische verlenging van het abonnement.

 • 10.3 Iedere Partij heeft het recht de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming door de andere Partij in de nakoming van de verplichtingen uit de Licentieovereenkomst, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen, indien:

  • 1. de andere partij, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar wezenlijke verplichtingen uit de Licentieovereenkomst niet nakomt. De betalingsverplichting van de Licentienemer geldt als een wezenlijke verplichting. Ook ieder handelen in strijd met het gepaste gebruik en de toepasselijke beperkingen op het gebruik overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 gelden als wezenlijke verplichtingen uit de Licentieovereenkomst;

  • 2. de andere partij onder curatele wordt gesteld;

  • 3. de andere partij faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt.

 • 10.4 Abonnementsprijzen die SRXP vóór opzegging door de Licentienemer of vóór ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 • 10.5 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst, om welke reden ook, dient de Licentienemer ieder gebruik van de Dienst onverwijld te staken en gestaakt te houden. De Licentienemer dient voorts alle Documentatie welke in het bezit van de Licentienemer is alsmede alle daarvan gemaakte kopieën te vernietigen.

 • 10.6 Na het einde van de Licentieovereenkomst kan SRXP op schriftelijk verzoek en op kosten van de Licentienemer een kopie van de laatst gemaakte Back-up binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen van gegevens die gedurende de Licentieovereenkomst ten behoeve van de Licentienemer met behulp van de Dienst zijn gemaakt (hierna: de “Back-up”). SRXP is alleen gehouden te voldoen aan dat verzoek als dat uiterlijk 2 maanden na het einde van de Licentieovereenkomst is gedaan en de Licentienemer alle vanwege deze Licentieovereenkomst verschuldigde bedragen aan SRXP heeft voldaan. Daarna staat het SRXP vrij om de bedoelde Back-up(s) te vernietigen.

 • 10.7 Partijen kunnen nadere afspraken maken over een escrow tegen nader overeen te komen voorwaarden, die zullen worden vastgelegd in een aparte overeenkomst met een door SRXP aan te wijzen derde partij.

11. Geheimhouding

 • 11.1 De Licentienemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem tijdens of door gebruik van de Dienst bekend wordt. Deze verplichting geldt voor alle informatie over en omtrent de Licentieovereenkomst, de Dienst en de Documentatie, waarvan de Licentienemer weet of redelijkerwijs kan weten dat kennisneming daarvan door een derde het belang van SRXP en met SRXP gelieerde ondernemingen kan schaden.
 • 11.2 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Licentienemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000 per overtreding, wat het recht van SRXP op vergoeding van de volledige schade onverlet laat.

12. Wettelijk verplichte audit

 • 12.1 Voor zover op grond van toepasselijke wet- of regelgeving is vereist, zijn de autoriteiten die belast zijn met de controle en regulering van de activiteiten van de Licentiehouder (De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten) en de met hen verbonden ondernemingen, bevoegd om audits uit te (doen) voeren bij SRXP naar SRXPs naleving van de Overeenkomst en toepasselijke wet- en (toezicht)regelgeving. De omvang van een dergelijke audit kan mede zien op de uitwisseling van informatie tussen SRXP en de Licentiehouder.
 • 12.2 SRXP zal de Licentiehouder in het geval van een dergelijke audit zo spoedig mogelijk informeren, tenzij dat haar op grond van toepasselijke wet- of regelgeving verboden is.
 • 12.3 SRXP zal aan alle redelijke instructies van de toezichthoudende instanties voldoen, met inbegrip van de aan de Licentienemer opgelegde instructies. De Licentienemer zal trachten om de impact van controles op de levering van de Service en SRXPs dagelijkse gang van zaken te beperken.
 • 12.4 De licentiehouder kan de wijze van uitvoering van de Overeenkomst wijzigen voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Verwerking data/(persoons)gegevens

 • 13.1 De Licentienemer garandeert dat bij het gebruik door hem of onder zijn verantwoordelijkheid door Gebruikers van de Dienst is en wordt voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoons-gegevens zoals vastgelegd in relevante privacy wet- en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet) en dat de gegevens rechtmatig zijn verkregen, niet onrechtmatig zijn, juist en volledig zijn en/of geen inbreuk maken op de rechten van derden c.q. bedoelde (sub)gebruikers. Indien SRXP dit van belang acht voor de dienstverlening en het gebruik van de Dienst, zal de Licentienemer desgevraagd onverwijld alle relevante informatie verstrekken omtrent de wijze waarop hij de bedoelde (persoons)gegevens verwerkt.
 • 13.2 Indien de Licentienemer wordt gevraagd om diens uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van diens mobiele telefoonnummer en/of e-mail, en hij daartoe de benodigde gegevens verstrekt, staat hij er voor in dat de gegevens ook daadwerkelijk voor dat doel door SRXP mogen worden gebruikt. Dit is onder meer van toepassing indien de Licentienemer zijn mobiele telefoonnummer geeft en aangeeft een sms te willen ontvangen met een link, waarmee hij de SRXP applicatie kan downloaden.
 • 13.3 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in of bij het gebruik van de Dienst in het kader van deze Licentieovereenkomst geldt dat de Licentienemer als \”verantwoordelijke\” wordt aangemerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SRXP geldt in dat kader als \”bewerker\”.
 • 13.4 De Licentienemer vrijwaart SRXP uitdrukkelijk voor iedere aanspraak of rechtsvordering van derden of bedoelde subgebruikers met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens (waaronder, maar niet uitsluitend, het invoeren en opslaan van Data) in het gebruik van SRXP.
 • 13.5 SRXP zal de gegevens als een zorgvuldige en bekwame ict-dienstverlener bewaren en zorgvuldig behandelen. Hierdoor wordt de kans op verlies van Data beperkt. SRXP treft passende maatregelen om te bevorderen dat Gebruikers in een beveiligde omgeving werken. Data wordt verstuurd via een beveiligde dataverbinding. De Data wordt opgeslagen op beveiligde servers die zich bevinden binnen de EU.

14. Overige bepalingen

 • 14.1 Als een bepaling van deze Licentieovereenkomst nietig blijkt of (gedeeltelijk) vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Licentienemer en SRXP zullen in dat geval overleg plegen over een vervangende bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
 • 14.2 De Licentienemer gaat ermee akkoord dat SRXP publiek mag maken dat de Licentienemer een Gebruiker van de Dienst is. De Licentienemer gaat er verder mee akkoord dat SRXP naar de Licentienemer kan refereren tot het moment dat de Licentieovereenkomst wordt beëindigd.
 • 14.3 Alle bepalingen die naar hun aard ook na het einde van de Licentieovereenkomst worden geacht in stand te blijven, waaronder in ieder geval het bepaalde in de artikelen 6, 7, 8, 9 en 11 van de Licentieovereenkomst en alle betalingsverplichtingen voortkomend uit de Licentieovereenkomst blijven onverminderd van kracht.

15. Privacy

 • SRXP respecteert de privacy van de Licentienemer en haar Gebruikers. SRXP zal de persoonsgegevens van de Licentienemer en haar Gebruikers verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met het Privacybeleid van SRXP.P.

16. Toepasselijk recht, geschillen

 • 16.1 De Licentieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 • 16.2 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Licentieovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.