<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

Privacy Policy

februari, 2016

SRXP neemt de privacy van haar Gebruikers serieus en gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Wij beseffen dat privacy en beveiliging van persoonlijke informatie belangrijk is. SRXP heeft dit Privacybeleid opgesteld om u te informeren over het beleid en procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en op andere wijze verwerken van (persoons)gegevens die SRXP verkrijgt van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de Dienst.

De bepalingen in dit Privacybeleid zijn van toepassing op Gebruikers van de Dienst van SRXP. SRXP heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

1. Identiteit van SRXP/de Dienst

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is SRXP, handelsnaam van SecuReceipt BV, gevestigd en kantoor houdend op Science Park 402 te 1098 XH Amsterdam. Onder ‘Dienst’ wordt in dit Privacy Statement verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische en digitale diensten die SRXP aanbiedt, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de op de website van SRXP opgesomde diensten, inclusief de mobiele versies daarvan, en alle digitale applicaties.

2. Informatie die SRXP verzamelt en verwerkt

 • SRXP account
  Om gebruik te kunnen maken van de Dienst wordt via de website www.srxp.com een account aangemaakt door een beheerder van uw bedrijf of organisatie. Deze heeft enkele (persoons) gegevens van u ingevoerd. Deze gegevens kunnen (deels) gewijzigd worden door uzelf en door de beheerder van uw bedrijf of organisatie. Uw wachtwoord wordt door uzelf ingesteld en kan alleen door uzelf gewijzigd worden. Met een SRXP account krijgt u toegang tot dat deel van de Dienst waarvoor registratie vereist is.

  Bovenstaande gegevens in het account heeft SRXP nodig om de Dienst te kunnen uitvoeren en de accounts te kunnen beheren. Indien u op een later moment gegevens toevoegt of wijzigt, zullen deze door SRXP verwerkt worden om u nog beter van dienst te kunnen zijn. SRXP zal nooit om inlog informatie vragen. Negeer verzoeken voor inlog en wachtwoord informatie. Medewerkers van SRXP hebben uw inlog informatie niet nodig.

  Inhoud accounts
  Wanneer u (persoons)gegevens in het account invoert, neemt SRXP de bestanden en informatie over op haar servers en wordt alle gerelateerde informatie doorgestuurd naar het desbetreffende account.

  Automatisch gegenereerde informatie
  Om de Website en de Dienst optimaal te laten functioneren en te beveiligen, verzamelt SRXP mogelijk automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website en de Dienst. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, de identiteit van de gebruikte provider, het door u gebruikte type browser en computersysteem, uw account nummer, de door u bezochte pagina’s en eventueel aanwezige cookies. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

  Wij maken gebruik van cookies en Google Analytics om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze website en dienst om u een optimale ervaring te kunnen bieden.

3. Doel van informatieverzameling

SRXP verzamelt (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 1.  Het verbeteren van de dienstverlening door SRXP;

 2.  Het kunnen uitvoeren van de Dienst van SRXP;

 3.  Het beheren en beveiligen van de accounts en de Dienst;

 4. Het controleren van de technische functionaliteit van de Website en de Dienst;

 5. U (per e-mail) informeren en op de hoogte houden van aanbiedingen van SRXP en nieuws over SRXP en de Dienst.

Zonder de verwerking van de genoemde (persoons)gegevens kan SRXP de Dienst niet uitvoeren. Tegelijk kan SRXP met de gegevens de Dienst ook blijven verbeteren en kan zij de Dienst beter laten aansluiten op uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door uit ‘cookies’ verkregen informatie te combineren met uw Gebruikersprofiel (zie ook ons Cookiebeleid).

IP-adressen worden verzameld om misbruik te voorkomen en ter beveiliging van de Dienst. Gegevens worden mogelijk ook gebruikt voor statistische doeleinden, welke ook inzichtelijk zijn voor leveranciers van SRXP of overige derden. Hierbij worden de gegevens uiteraard eerst geanonimiseerd. Het betreft (uitsluitend) ‘gekwalificeerde gegevens’.  

SRXP houdt u geregeld per e-mail op de hoogte van aanbiedingen van haar eigen Dienst die wellicht interessant voor u zijn. Wilt u deze e-mails niet (meer) ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de e-mails die u van SRXP ontvangt.

4. Cookies en Google Analytics

De Dienst van SRXP maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. SRXP gebruikt cookies in overeenstemming met haar Cookiebeleid. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies en Google Analytics door SRXP en de Dienst wordt u verwezen naar ons Cookiebeleid.

5. Websites van derden

Als u op de Website een internetlink volgt naar de website van een derde, verlaat u daarmee de betreffende SRXP-Dienst en gaat u naar de website van die derde. Op het gebruik van die website zijn de gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid van SRXP uitdrukkelijk niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van die derde. SRXP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website(s) van derden..

6. Inschakelen van derden

SRXP kan voor de uitvoering en exploitatie van de eigen Dienst gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden krijgen mogelijk toegang tot uw (persoons)gegevens, echter uitsluitend ter uitvoering van de SRXP-diensten. SRXP zal deze derden verplichten om uw persoonsgegevens niet openbaar te maken of te verwerken, behalve voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de diensten.

Koppeling van de Dienst
Op verzoek en ten behoeve van de Licentienemer, bieden wij de mogelijkheid om tussen de Dienst, inclusief de (gebruiks)gegevens van Licentienemer en haar Gebruikers een koppeling tot stand te brengen met door Licentienemer gebruikte (financiële) software van derden (zoals Exact Online, Twinfield). Licentienemer geldt uitdrukkelijk als verantwoordelijke van alle (persoons)gegevens waarvoor Licentienemer deze koppeling tot stand brengt/laat brengen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. SRXP verwerkt uw (persoons)gegevens uitsluitend binnen de EU

8. Inzage en correctie

Iedere Gebruiker/natuurlijke persoon heeft het recht om SRXP inzage te vragen in de (wijze van) verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Onder verwerking wordt onder meer verstaan iedere handeling of combinatie van handelingen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, bewaren, ter beschikking stellen, raadplegen en/of samenbrengen van persoonsgegevens. SRXP zal op uw verzoek (via support@srxp.com) inzage geven in uw persoonsgegevens en zal deze op uw verzoek voor zover noodzakelijk verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, als blijkt dat uw persoonsgegevens niet correct of niet terzake doende zijn voor het doeleinde van de verwerking.

9. Beveiliging

SRXP neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen (bijvoorbeeld door versleuteling toe te passen). Om de kans op verlies van data tot een minimum te beperken, worden regelmatig back-ups gemaakt. Verder neemt SRXP de redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte (persoons)gegevens juist, volledig en recent zijn. Het voorgaande is mede afhankelijk van de juiste informatievoorziening door de gebruikers. De gehanteerde technische beveiligingsspecificaties worden vermeld op de Website van SRXP.

10. Overdracht van onderneming of overdracht van dienst

Indien SRXP wordt overgenomen of indien een derde de Dienst of de uitvoering daarvan van SRXP overneemt, worden alle (persoons)gegevens overgedragen aan die derde.

11. Aanpassingen in het privacybeleid

Het kan voorkomen dat het Privacybeleid van SRXP wordt uitgebreid of gewijzigd. Omdat dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid opgenomen zullen worden, is het handig dit regelmatig te raadplegen.

Mocht u nog vragen hebben over ons Privacybeleid, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 020 2611 711 of via e-mail op support@srxp.com.